Användarvillkor för Sperlingsson Företagarstöds säljskola med Säljutbildning online

Sperlingsson Företagarstöds webbskola med Säljutbildning online är en tjänst som ger dig flexibel säljutbildning på distans. Som användare får du möjligheten att digitalt uppleva och tillgodogöra dig säljutbildning online när du vill utbilda dig i din takt.
Du kan plugga när du vill. Var du vill. I din dator, smartphone eller surfplatta.

1 – Ditt godkännande av dessa villkor

Dessa användarvillkor är ett avtal mellan dig och Sperlingsson Företagarstöd vad gäller din användning av min Säljutbildning online (härefter kallat ”Onlineutbildningen”).

Ditt köp av Onlineutbildningen på Sperlingsson Företagarstöds (SpFö) webbskola administreras av min leverantör Teachable Inc (TI). Jag samlar i samarbete med Teachable in nödvändiga uppgifter för att kunna behandla din betalning när du köper en Onlineutbildning av mig.

För att få tillgång till Onlineutbildningen krävs att du accepterar att efterleva dessa användarvillkor. Genom att du aktiverar ditt konto hos Sperlingsson.Teachable.com godkänner du att du blir bunden av dessa användarvillkor.

2 – Registrering av användarkonto på Sperlingsson.Teachable.com

För att ta del av innehållet i Onlineutbildningen måste du registrera dig och skapa ett användarkonto. Genom att registrera dig godkänner du villkoren för tjänsten vilket innefattar att du samtycker till att Sperlingsson Företagarstöd behandlar dina personuppgifter och din e-postadress. Ytterligare information om hur vi (TI och SpFö) använder personuppgifter går att läsa i Integritetspolicyn som finns tillgänglig på denna webbplats. Du ansvarar för att du lämnar sanningsenliga och korrekta uppgifter samt att ingen annan ges tillgång till inloggningsuppgifterna eller lösenordet. För att skapa ett användarkonto krävs en giltig mailadress. Det är inte tillåtet att du använder så kallad engångsadress (självförstörande e-postadress).

3 – Teknik och uppkoppling för att använda Onlineutbildningen

3.1

Onlinekurserna kräver en internetuppkoppling.

3.2

Sperlingsson Företagarstöd ansvarar inte för fel eller fördröjningar som beror på att nödvändig utrustning eller programvara saknas. SpFö förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna.

4 – Betalning och kostnader samt villkor för onlineutbildningarna

4.1

Varje utbildning har ett angivet pris, vilket kan variera mellan olika utbildningar. Priset för en utbildning kan både höjas och sänkas utan att det behöver utannonseras i förväg. Sperlingsson Företagarstöd förbehåller sig rätten att korrigera priser samt villkor för onlineutbildningarna, inklusive användarvillkoren i de fall som det bedöms nödvändigt av SpFö. Exempelvis på grund av yttre omständigheter som påverkar produktion eller drift av kursverksamheten. Om ändrade villkor uppstår meddelas detta via mail alternativt via meddelande i anknytning till onlineutbildningen. En sådan förändring gäller från nästkommande inloggningstillfälle. Om förändringen inte accepteras kan detta innebära att den berörda onlineutbildningen inte fortsatt blir tillgänglig. Förändringar som sker av priset påverkar inte en kursdeltagare som redan har betalat sin onlineutbildning tidigare i förskott i samband med kursstarten. Aktuella prisuppgifter framgår på webbplatsen Sperlingsson.Teachable.com.

4.2

Utöver betalning för onlineutbildningen tillkommer t.ex. de datatrafiksavgifter som du betalar till din internetoperatör, för vilket SpFö ej ansvarar. Betalning sker i samband med att du påbörjar en kurs. Betalning kan ske med betal-/kreditkort samt via PayPalbetalning. Det är utan kostnad att registrera ett användarkonto hos Sperlingsson Företagarstöds webbskola med Säljutbildning online.

5 – Skäl för uppsägning

Om användarvillkoren bryts har SpFö rätt att utan fördröjning utestänga dig från Onlineutbildningen och på så vis ta bort möjligheten för dig att tillgodogöra dig kurser som du köpt. Detta gäller även möjligheten att köpa och inleda nya kurser. Att bryta användarvillkoren kan även medföra skadeståndsskyldighet.

6 – Ångerrätt

Du har rätten att ångra ditt köp och få full återbetalning inom trettio (30) dagar från och med att du betalat en kurs (i samband med att du då kan påbörja kursen).

För att ha rätten att utnyttja ångerrätten, ska du innan de trettio (30) dagarna från köpet av kursen hunnit löpa ut, kontakta Sperlingsson Företagarstöd via mail på adressen [email protected]

7 – Reklamation

Om funktionen hos Onlineutbildningen som du köpt mot förmodan inte fungerar som avsett eller om du råkar ut för annat tekniskt fel i Onlineutbildningen, kan du kontakta SpFö och reklamera den. Det går bra att reklamera funktionsfel hos Onlineutbildningen under den period som du har access till Onlineutbildningen. Du har denna reklamationsrätt till dess Onlineutbildningen inte längre är tillgänglig för dig enligt villkoren för den gällande kursen (i de flesta fall ger dig din kursavgift tillgång till kursen i 6 månader).

8 – Sperlingsson Företagarstöds förbindelse

8.1

Sperlingsson Företagarstöds erbjuder Onlineutbildningen i befintligt skick. Som användare förväntas du ha förstått att innehåll och funktioner för kursbiblioteket hos SpFö webbskola kan ändras utan förvarning. Målsättningen är dock alltid att erbjuda ett urval av intressanta och lärorika kurser inom Säljutbildning online.

Den kurs som är betald ska finnas tillgänglig under den överenskomna tiden som är angivet för den specifika kursen vid tidpunkten för köpet av kursen.

SpFö ges rätten att upprätthålla en kommunikation till dig via Onlineutbildningen, mail, telefon samt post gällande såväl fakta och information samt erbjudanden och annat som hör ihop med de tjänster som SpFö erbjuder.

8.2

Även om Onlineutbildningen finns tillgänglig utan avbrott under den tiden som gäller för den specifika kursen så ges inga garantier för att Onlineutbildningen alltid är befriad från fel eller olika typer av avbrott. SpFö ansvarar inte för om det inträffar att Onlineutbildningen inte går att ta del av på grund av omständigheter som ligger utanför det som SpFö har kontroll över. Såsom felaktigheter i internetinfrastrukturen eller fel som hör hemma i den tekniska utrustning som du använder för att ta del av kurserna. Om felaktigheter eller avbrott sker hos Onlineutbildningen skall SpFö få möjlighet att rätta till dem utan att avtalsbrott skall anses föreligga. SpFö har rätten att inom rimliga proportioner stänga av Onlineutbildningen för till exempel uppgradering och service/tekniskt underhåll.

8.3

SpFö skall inte hållas ansvarigt för skada, oavsett vilken rättslig grund ett anspråk grundar sig på, orsakad av brott mot dessa avtalsvillkor.

8.4

SpFö ges rätten att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor till annan part.

9 – Användning av Onlineutbildningen och användarens ansvar

9.1

Det innehåll som tillhandahålls genom Onlineutbildningen ägs av SpFö och är skyddat av upphovsrätt. När du köper en Säljutbildning online av SpFö erhåller du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad licens till Onlineutbildningen som gäller i 6 månader (182 dagar om inget annat särskilt anges), i enlighet med dessa användarvillkor. Dessa användarvillkor innebär ej att äganderätt eller några andra immateriella rättigheter till innehållet hos Onlineutbildningen överlåts till dig eller någon annan. Onlineutbildningen är endast för enskilt personligt bruk och får inte användas för kommersiella eller offentliga ändamål av något slag.

9.2

Kursdeltagarens användarkonto är personligt och får inte delas med någon annan. Det är inte tillåtet att helt eller delvis kopiera kursen eller något annat av innehållet från Onlineutbildningen som du köpt av SpFö. Det är inte tillåtet att sprida kurserna eller annat innehåll i Onlineutbildningen vidare via försäljning, kopiering, utlåning eller uthyrning. Det är inte heller tillåtet att sprida Onlineutbildningen för privat bruk. Det är inte tillåtet att på något annat sätt nyttja Onlineutbildningen på sätt som bryter mot dessa användarvillkor eller för olagliga ändamål.

Den som tar del av Onlineutbildningen garanterar att vid en recension eller ett offentligt yttrande rörande Onlineutbildningen följa gällande lagstiftning och avstå från ett uttryckssätt som kan upplevas som stötande, diskriminerande eller kränkande.

9.3

Vid otillåten användning av ditt användarkonto ska du som kursdeltagare omedelbart meddela SpFö och ändra lösenordet. Du ansvarar själv för eventuell skada som orsakats av att tredje part getts access till Onlineutbildningen via ditt personliga användarkonto. SpFö ges rätten att direkt stänga av ett konto i de fall SpFö har anledning att misstänka att kontot missbrukas.

9.4

Du äger inte rätt att till annan överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor, varken helt eller delvis, utan godkännande från SpFö. Kopiering och spridning av kurserna eller annat innehåll hos Onlineutbildningen är ej tillåtet.

10 – Tillämplig lagstiftning

Dessa användarvillkor ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag. Villkoren begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du har rätt till enligt gällande och lagstiftning. Om en tvist uppstår mellan SpFö och dig ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol. Det är möjligt att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få hjälp vid en tvist, se www.arn.se

11 – Kontakt

11.1

Om du har några frågor gällande dessa användarvillkor, vänligen kontakta mig på,

E-post: [email protected]
Telefon: +46 733 85 02 16

11.2

Fakta om Sperlingsson Företagarstöd,

Ägare: Stefan Sperlingsson
Postadress: Sofiero Gård, Sofierovägen 124, 254 82 Helsingborg
Organisationsnummer: 530317-9310
Momsreg.nr/VAT-nr: SE530317931001

Uppdaterat: Helsingborg 2018-06-12